HomeЛюди и блогиRelated VideosMore From: Agile Scrum Group

Product Owner training | Agile Scrum Group

1 ratings | 1208 views
De Product Owner is de vertegenwoordiger van de klant in een Scrum team. Tijdens onze 2-daagse Product Owner training leer je hoe je jouw klanten en stakeholders kunt verbazen met goed en snel resultaat uit jouw projecten. Bezoek voor meer informatie over deze training onze website: https://agilescrumgroup.nl/agile-scrum-trainingen/scrum-product-owner/
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (0)

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.